Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze  
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze
 

W piątek 22 maja br. w przedszkolu zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dniod dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki:
p433@edu.um.warszawa.pl
p433rydygiera@gmail.com
lub wrzucić do skrzynki przed wejściem do budynku przedszkola.