Zajęcia dydaktyczne

W naszym Przedszkolu prowadzimy zajęcia, opierając się na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. – więcej…)


Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. Umożliwia to dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.


Nauczyciele każdego dnia prowadzą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, które mają doprowadzić do realizacji celów zawartych w Podstawie Programowej.
W swej pracy wykorzystują różne aktywności, takie jak:

 • ●  prace plastyczno-techniczne i graficzne różnymi metodami,
 • ●  zabawy teatralne i dramowe,
 • ●  aktywne słuchanie wierszy, opowiadań i bajek,
 • ●  zabawy doświadczalne i eksperymentalne,
 • ●  zabawy kołowe ze śpiewem,
 • ●  nauka wierszy i piosenek,
 • ●  spacery i wycieczki,
 • ●  gry i zabawy sportowe w sali i ogrodzie,
 • ●  aktywne słuchanie muzyki oraz zabawy z instrumentami,
 • ●  zabawy paluszkowe, masażyki i rymowanki.

Korzystają z szeregu metod wspierających rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy dzieci, są to m.in.:

 • ●  metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • ●  pedagogika zabawy – Klanza,
 • ●  metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana,
 • ●  metoda Carla Orffa,
 • ●  metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss,
 • ●  metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz.

Pracujemy na podstawie następujących programów:

 • ●  „Kocham przedszkole” – WSiP,
 • ●  „Samodzielnie wszechstronne szczęśliwe” Nowa `Era
 • ●  „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” – WSiP,
 • ●  „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu” – E. Wodzicka- Dandziłło MAC
 • ●  Ponad to korzystamy z programów wspierających:
 • ●  „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
 • ●  „Kraina muzyki” K. Szczerbakowskiej- Biniszewskiej,
 • ●  „Kids & sport” M. Gapińskiej.

W Przedszkolu w ramach Podstawy Programowej prowadzone są również następujące zajęcia:

Rytmika

Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez:

 • ●  rozwijanie słuchu muzycznego,
 • ●  kształcenie poczucia rytmu,
 • ●  poprawne śpiewanie piosenek,
 • ●  poprawne i estetyczne poruszanie się,
 • ●  wspólne muzykowanie,
 • ●  rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:

 • ●  kształtowanie społecznych postaw i zachowań,
 • ●  nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie,
 • ●  rozwijanie śmiałości,
 • ●  budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków,
 • ●  wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności,
 • ●  kształtowanie umiejętności zauważania innych i poczucia odpowiedzialności.

Formy i rodzaje zajęć muzycznych w przedszkolu:

 • ●  śpiew,
 • ●  zabawy ruchowe przy muzyce,
 • ●  taniec,
 • ●  ćwiczenia rytmiczne, agogiczne i wykorzystujące elementy dynamiki,
 • ●  gra na instrumentach perkusyjnych.
Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia mają za zadanie wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała przez skorygowane działanie korekcyjno-kompensacyjne oraz dzięki różnym formom aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej. Chcemy także zachęcić dzieci do systematycznego uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – ważny w tym procesie jest udział rodziny dziecka, jej wsparcie i zainteresowanie.

Celem zajęć jest:

 • ●  skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to
  możliwe, do stanu prawidłowego,
 • ●  wyrobienie u dzieci nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych
  sytuacjach,
 • ●  opanowanie przez dzieci podstawowych ćwiczeń korygujących wadę postawy ciała,
 • ●  zwiększanie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dziecka poprzez stosowanie ćwiczeń kształtujących, oddechowych i wytrzymałościowych, a także gry i zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla konkretnej wady,
 • ●  kształtowanie i zwiększanie wytrzymałości i siły mięśniowej,
 • ●  samodzielne podejmowanie przez dzieci zabaw i gier ruchowych oraz działań z
  gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 • ●  wzbogacenie wiedzy i umiejętności dzieci i rodziców z zakresu higieny życia codziennego.
Język angielski

Nadrzędnym celem zajęć jest stwarzanie możliwości osłuchania z językiem obcym, rozróżniania języka obcego od ojczystego oraz rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowane jest to poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł dziecka zabawę oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur. Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci to głównie wprowadzenie do rozwijania takich umiejętności jak: słuchanie, mówienie oraz śpiewanie i recytowanie.

Nauczyciel w swej pracy dąży do tego, by dziecko:

 • ●  potrafiło przedstawić się w języku angielskim
 • ●  rozumiało i wykonywało proste polecenia
 • ●  nazywało podstawowe kolory,
 • ●  znało przynajmniej 3 słówka w zakresie jednego kręgu tematycznego,
 • ●  rozpoznawało wprowadzane piosenki i wierszyki, próbowało je śpiewać/recytować,
 • ●  aktywnie i chętnie brało udział w zabawach i grach,
 • ●  reagowało na język gestem i słowem,
 • ●  liczyło w zakresie 1-5 lub od 1 do 10 (w zależności od wieku),
 • ●  chętnie słuchało bajek, opowiadań i piosenek.

W Przedszkolu realizowane są projekty:

 • ●  „Z kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy” projekt czytelniczy
 • ●  „Z darami natury świat nie jest ponury” ogólnopolski projektem ekologiczno-plastyczny
 • ●  „Szlachetna Paczka”
 • ●  „Mały miś w świecie wielkiej literatury” projekt edukacyjny
 • ●  „Bajkowa wyprawa” projekt edukacyjny
 • ●  „Mali wielcy odkrywcy” projekt edukacyjny
 • ●  „Zabawy podwórkowe” ogólnopolski projekt edukacyjny
 • ●  „Podróż misia” projekt grupowy
 • ●  „Co słonko widziało -na-dziecięce kłopoty…Brzechwa” ogólnopolski protest edukacyjny
 • ●  „Pogłówkujmy ”-dzieciaki programują” ogólnopolski projekt edukacyjny
 • ●  „Przyjaciele Zippiego” międzynarodowy program edukacyjny promocji zdrowia psychicznego
 • ●  „Finansowy elementarz” projekt Fundacji Bank Millennium-wprowadzenie dzieci w świat finansów
 • ●  „Dziecięce przysmaki” innowacja pedagogiczna
 • ●  „Bajeczki na dziecięce radości i smuteczki” innowacja pedagogiczna